O nas

Brandenburskie Towarzystwo Kultury i Historii sp. z o.o. użyteczności publicznej, łączy od 2014 roku dwie, wcześniej samodzielnie działające, instytucje: Kulturland Brandenburg, stowarzyszenie zarejestrowane oraz Dom Historii Brandenbursko-Pruskiej sp.z o.o. użyteczności publicznej. Dwie sprawdzone instytucje pod jednym, wspólnym dachem to nie tylko szansa, aby zogniskować synergetycznie organizację działań oraz efektywniej kierować zasobami, lecz również, jeszcze intensywniej niż dotychczas, ukierunkować obydwa założenia programowe na wspólne, nadrzędne, strategiczne cele. 

Założenia te określają następującą wizję towarzystwa:

Brandenburskie Towarzystwo Kultury i Historii sp. z o.o. użyteczności publicznej jest instytucją kulturalno-oświatową kraju związkowego Brandenburgii oraz jego stolicy, Poczdamu, które spuściznę oraz rożnorodność kulturową i regionalną kraju jego mieszkańcom oraz zwiedzającym gościom przedstawia i przekazuje. Tworząc zintegrowaną markę nadrzędną, przyczynia się do wzmocnienia regionalnej tożsamości obywateli, rozpowszechnia potencjał kulturowy regionu oraz wspiera ponadregionalny wizerunek Brandenburgii i Poczdamu.

Instytucja poczuwa się zobowiązana pluralistycznemu, ku obywatelskiej partycypacji skierowanemu dyskursowi, kształtującemu samoświadomość regionu.

Towarzystwo łączy w sposób inowacyjny klasyczną działalność muzealniczą (ekspozycja stała o tematyce historycznej regionu oraz wystawy czasowe) z zadaniami kuturalno-oświatowymi, łączy ośrodki kultury oraz indywidualnie działające osoby z jednoczesną promocją i marketingiem kultury. Dysponuje centralnie położoną powozownią poczdamską – Kutschstall in Potsdam, miejscem, które poprzez realizację projektów partnerskich, aktualnego roku tematycznego oraz wystaw regionalnych powiązane zostanie z dalszymi instytucjami oraz miejscami kultury Brandenburgii.

Towarzystwo opracowuje i inicjuje w koopracji z licznymi parnetrami artystyczne i kulturalne projekty, w szczególności te, osadzone na pograniczu z badaniami naukowymi, edukacją i turystyką. Istotnym założeniem koncepcyjnym jest poszczeganie podejmowanych tematów w ich, tak historycznym, jak współczesnym i aktualnym kontekście. W szczególności towarzystwo wdraża i wspiera ponad zasobami osadzone projekty interdyscyplinarne.

Towarzystwo postrzega siebie jako publiczene, otwarte forum i centralną platformę kulturalno-poltycznej wymiany oraz pośrednictwa w tworzeniu synergii między społecznymi inicjatywami i instytucjami, których działalność kształtuje tożsamość regionu, powiązując je jednocześnie z partnerami dalszych krajów związkowych Niemiec oraz partnerami internacjonalnymi.

Centralne zadania Towarzystwa stanowią zarówno, zakrojony na szeroką salę, non profit marktig projektów wielopartnerskich, wystaw regionalnych, roku tematycznego jak i wspieranie jednostek kulturotwórczych przy realizacji ich projektów w miejscu ich działania. Ponadto towarzystwo sprawuje funkcję doradczą w kwestiach merytorycznych oraz w pozyskiwaniu dotacji.

Brandenburskie Towarzystwo Kultury i Historii wspierane jest finansowo przez Ministerstwo Gospodarki, Badań Naukowach i Kultury kraju związkowego Brandenburgii jak i przez stolicę regionu – miasto Poczdam.

2017 Reformacja

„Reformacja na miejscu – Luther a konsekwencje dla Brandenburgii“ (tytuł roboczy), tak brzmi Rok Tematyczny – Kultuland Brandenburg 2017, poświęcający swą uwagę rzeczywistości bytu osób współczesnych tej epoce.

Reformacja w Marchii? To pytanie zadać możnaby ponownie. Przyzwyczajeni w dekadzie luterańskiej kierować swe spojrzenie na Wittenbergę, zmuszeni jesteśmy stwierdzić niechybnie: sam Luther nigdy tutaj nie był! Niemniej, nawoływania dominikanina Johanna Tetzla do kupna odpustów w brandenburskim Jüterborg, blisko Wittenbergi, stały sie przyczyną protestu Luthra przeciwko przedreformatorskiej działalności odpustowej a bitwa pod Mühlbergiem (1547) na terenie dzisiejszej Brandenburgii zaznaczyła się jako niezwykle doniosłe wydarzenie w historii reformacji. Jednakże reformacja w ówczesnej Marchii Brandenburskiej nie miała chrakteru historycznego momentu, wnoszącego gwałtowne zmiany a raczej powolnego, długotrwałego rozwoju konfesyjnych procesów formujących. Pełny obraz zagadnienia "Reformacji na miejscu" może zaisnieć jedynie poprzez uwzględnienie różnorodnych terytoriów, regionów i miejsc jak również działających tam osób i instytucji.